Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej

Adaptacja budynku magazynowego na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku

    
 

 

Informujemy, że w dniu 7 października 2005 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego obiektu dydaktycznego tzw. "Arsenału" w którym znajduje się Instytut Rolnictwa, biblioteka uczelniana oraz aula ze sprzętem do prezentacji multimedialnych i kilkanaście sal wykładowych.

Wydatki związane z inwestycją dla projektu pt. "Adaptacja budynku magazynowego na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku" zostały współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja przyczyniła się do powiększenia dotychczasowej bazy lokalowej, utworzenia nowego kierunku oraz do zwiększenia liczby przyjmowanych studentów i zatrudnianych pracowników.

 

 

Rozbudowa,przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Reymonta 6 na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Informujemy, że PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zrealizowała projekt pn. "Rozbudowa,przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Reymonta 6 na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku "
 
Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna
Dzialanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna
Schemat: Szkolnictwo wyższe
Całkowita wartość projektu: 7 655 036,63  PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 950 680,43 PLN

 

Podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010 oddano obiekt do użytkowania. 

 

Celem realizacji projektu była poprawa bazy dydaktycznej dla Instytutu Technicznego. W obiekcie o powierzchni użytkowej 1142,5 m2 i kubaturze 4200 m3 zostały wykonane prace modernizacyjne, zaadaptowano poddasze i rozbudowano część skrzydła. W wyniku wykonanych prac  powierzchnia użytkowa zwiekszyła sie do 1 342,26 m2, a  kubatura do  5 681,18 m3. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto adaptacja budynku umożliwiła skoncentrowanie zajęć w jednym miejscu. W obiekcie wygospodarowano ok. 600 miejsc dydaktycznych, w tym profesjonalnie wyposażone laboratoria fizyki, materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii, mikroprocesorów, języków programowania, sieci komputerowych i sztucznej inteligencji, systemów CAD-CAM  oraz sale wykładowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny.  
Dzięki inwestycji uczelnia będzie mogła rozwijać kierunki politechniczne, co w perspektywie przyczyni się do rozwoju miasta i zmniejszenia bezrobocia. Absolwenci tych kierunków znajdą pracę w zakładach przemysłowych, działających na terenie miasta, takich jak: Autosan , Stomil Sanok, Automat, Herb, które poszukują wykwalifikowanej kadry.  

 

 

Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

 

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

 

Informujemy, że w grudniu 2010 roku PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zrealizowała projekt pn. "Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku"
 

Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo informacyjne
Całkowita wartość projektu: 1 806 506,44 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 503 287,67 PLN
  
Celem projektu była budowa szerokopasmowej sieci uczelnianej LAN spełniającej wymagania stawiane przez współczesne usługi i systemy informatyczne.
 
Wykonano sieć LAN z okablowaniem strukturalnym kategorii 7 z podziałem na okablowanie pionowe  i poziome integrujące wszystkie systemy teletechniczne włącznie z siecią telefoniczną, instalowane w budynkach dydaktycznych A, B, D, F. Tory główne łączące budynki tj. punkty dystrybucyjne budynków A, B, D wykonane zostały przy pomocy światłowodów. Połączenie z budynkiem F wykonano przy pomocy radiolinii.
Wykonano pomieszczenie techniczne - serwerownię w budynku „A” jako główny punktu dystrybucyjny okablowania strukturalnego, w którym zbiega się okablowanie, kable światłowodowe, jak również trakty sieci rozległej we/wy od głowicy telekomunikacyjnej Uczelni. Tu znajdują się główne urządzenia aktywne sieci.
W celu ułatwienia studentom PWSZ dostępu do Internetu wykonano na terenie Uczelni dwa punkty typu HOTSPOT oraz zainstalowano pięć kiosków internetowych.
W związku z rozwojem sieci komputerowej PWSZ rozbudowała system dziekanatowy poprzez nowe moduły usprawniające kontakt studentów z działem toku studiów i wykładowcami. Zakupiono moduły e-student i e-prowadzący. W ramach projektu wdrożono systemu e-biblioteka oraz rozszerzono system e-learning o transmisję strumieniową sygnału audio i wideo (webcasting).
 

 

Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku - II etap

 

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

 

 

Informujemy, że w sierpniu 2013 roku PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zrealizowała projekt pn. "Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku" etap II
 

Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo informacyjne
Całkowita wartość projektu: 869 917,08 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 598 121,18 PLN
  
Celem projektu była  integracja sieci uczelnianej (Reymonta-Mickiewicza) oraz implementacja  w niej nowoczesnych e-usług wspomagajacych proces dydaktyczny
 

- Wykonano połączenie z budynkiem na ulicy Reymonta wykorzystującwłasne  łącza światłowodowe.

- Wyposażono  serwerownię w budynku „C” w nowy przełącznik sieciowy oraz serwer do przetwarzania danych wraz z urządzeniem UPS. W celu ułatwienia studentom dostępu do Internetu wykonano na terenie budynku system hot spotów oraz elektroniczną tablicę ogłoszeń ETO.

- Doposażono system monitoringu uczelni o koejne 13 kamer IP o rozdzielczości HD.
- W związku z rozwojem sieci komputerowej PWSZ  rozbudowano system dziekanatowy o nowe moduły płatności masowej, powiadamiania SMS oraz obliczania pensum dydaktycznego.
- W ramach projektu  zakupiono i wdrozono system wspomagający i organizujący kontrolę obiegu dokumentów wraz ze sprzętem komputowym (ELO).
- System biblioteczny SOWA II zostanie uzupełniono o moduł  e – czytelni  zintegrowany z nadrzędna dziekanatową bazą studentów wraz z 16 stanowiskami komputerowymi.
- Nową jakością w e-usługach Uczelni jest zakupienie systemu e – druku wraz z urządzeniami powielającymi tzw. Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania. System opiera się na urządzeniach wielofunkcyjnych rozmieszczonych na terenie Uczelni (budynki F i C) i podłączonych do kiosków informacyjnych. Urządzenie można  uzywać po zalogowaniu się na kiosku informacyjnym za pomocą elektronicznej legitymacji studenckiej  (ELS) lub karty pracowniczej  (EKP). Standardowo, użytkownicy mogą korzystać z urządzenia do wysokości kwoty załadowanej na swoje konto w systemie. Wszystkie usługi dostępne na urządzeniu są wycenione a po ich zrealizowaniu (wydruk, skan, kserokopia) odpowiednia wartość odejmowana jest z konta użytkownika.
- Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przyjęta przez Sejm 4 lutego 2011  nałożyła na uczelnie obowiązek monitorowania karier zawodowych absolwentów. Działania takie mają być podjęte i realizowane przez każdą uczelnię wyższą od 1 października 2011 r. W związku z tym zakupiono oprogramowanie tzw. Internetowe Biuro Karier. Jego funkcjonalność  polega na pośredniczeniu w kontaktach studentów i absolwentów z potencjalnymi pracodawcami. Dodatkowo system ma rejestrować ścieżki kariery absolwentów Uczelni. System umożliwia realizację różnych pomysłów współpracy Uczelni z firmami i instytucjami oraz pozwala na  konstruowanie różnych algorytmów powiązań ofert pracy z profilami studentów. Dodatkowo system  posiada elektroniczne ankietowanie. System elektronicznego ankietowania wykorzystywany będzie głownie w dwóch obszarach funkcjonowania Uczelni:
· ocena jakości kształcenia (okresowe oceny zajęć i nauczycieli dokonywane przez studentów),

· badanie losów zawodowych absolwentów - w połączeniu z Internetowym Biurem Karier

 

 

Przebudowa i rozbudowa kompleksu PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku o centrum sportowo-dydaktyczne przy ulicy Mickiewicza 21

 

 

Celem realizacji projektu była poprawa bazy dydaktycznej uczelni.

 

Zakres inwestycji obejmował budowę pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem, przeznaczonej dla studium wychowania fizycznego i sekcji AZS. W centrum powstała dodatkowo reprezentacyjna aula uczelni wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, przewidziano również pomieszczenia dla samorządu studenckiego oraz studentów niepełnosprawnych (sala rehabilitacyjna). Dzięki lokalizacji budynku w kompleksie przy ulicy Mickiewicza wyeliminowano problem z dojazdem studentów na zajęcia do podobnych obiektów na terenie miasta. Ponadto szkoła powiększyła swoją bazę                                 
o dodatkowe sale audytoryjne i pomieszczenia dydaktyczne. Nowy budynek powstał w miejscu, gdzie znajdowała się stara nieczynna stołówka wojskowa, nie tylko niewykorzystywana, ale  architektonicznie niepasująca do istniejącej zabudowy. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane, uczelnia uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło z dniem inauguracji nowego roku akademickiego 2015/2016. 

 

Celem strategicznym projektu było wzmocnienie roli przedmiotowej szkoły wyższej i przygotowanie jej do odegrania  kluczowej roli
w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

 
Cele społeczne:
 

Potrzeby edukacyjne poprzez możliwość studiowania na sanockiej uczelni oraz podnoszenia dotychczasowych kwalifikacji poprzez zajęcia na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych; większe możliwości na czynne i bierne uprawianie sportu.

 
Cele bezpośrednie:
 

1)      zakończenie trwającego od 2000 roku procesu ożywiania terenu po byłej jednostce wojskowej,  poprzez nadanie mu nowej funkcji edukacyjnej,

2)      poprawa estetyki otoczenia i funkcjonalności przestrzeni publicznej,

3)      budowa nowoczesnego centrum sportowo-dydaktycznego PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

 
 

Do końca 2015 roku uczelnia na zadanie inwestycyjne wydała  15 904 788 złotych w tym  4 000 000 z dotacji celowej z budżetu państwa
z części 38 - Szkolnictwo wyższe,  6 378 583 złotych  ze środków z EFRR w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna, Działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz 1 300 000 złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostała kwota tj. 4 226 205 została wydatkowana ze środków własnych.

 

 

 

Wdrożenie multiportalowego systemu e-usług w PWSZ w Sanoku

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20014 – 2020

 

 

Oś priorytetowa II: Cyfrowe Podkarpackie
Działanie 2.1  Podniesienie efektywności i dostepności e-usług RPO WP na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 798 885,00  PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 679 052,25  PLN

 

 

Przedmiotem realizacji projektu jest stworzenie multiportalowego systemu informatycznego innowacyjnych e-usług przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku, które zostaną udostępnione studentom, absolwentom oraz szerokiemu środowisku naukowemu uczelni.

W tym celu zaplanowano szereg działań i zadań (określonych w kolejnych punktach niniejszego dokumentu), które pozwolą na przygotowanie środowiska multiportalowego wyposażonego w szablony graficzne oraz wersje językowe. Środowisko będzie bazować na systemie zarządzania treścią -dostarcza treści i content dla wszystkich osób szukających informacji o danym zasobie bez ograniczenia. Projektowane środowisko portalowe umożliwi tworzenie dowolnych portali lub aplikacji www zawierających dowolnie wybrany zakres funkcjonalny (określonych w trakcie analizy) - pozwoli wytworzyć rozwiązanie umożliwiające logiczny podział na strefę „logowaną” dla studentów. Dzięki obszerności zastosowań środowisko portalowe spełni rolę centralnego punktu gromadzenia i publikacji najważniejszych informacji świadczenia e-usług, co znacząco usprawnia komunikację z klientami i pracownikami uczelni - umożliwiając tym samym ujednolicenie i spójność komunikacji.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Głównym celem niniejszego projektu jest wdrożenie w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 multiportalowego systemu e-usług przez PWSZ w Sanoku, co pozwoli na podniesienie efektywności oraz jakości edukacji, przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania procesów jakie zachodzą wewnątrz uczelni oraz ułatwienia dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Cel zostanie zrealizowany w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 wdrożenie 5 e-usług skierowanych do całego środowiska akademickiego

 wdrożenie 2 e-usług na 4 poziomie dojrzałości,

 wdrożenie 1 e-usługi na 3 poziomie dojrzałości,

 wdrożenie 2 e-usług na 2 poziomie dojrzałości,

 zapewnienie odpowiednich warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację zaplecza PWSZ w Sanoku w oparciu o technologie komunikacyjne i informatyczne,

 zwiększenie efektywności nauczania PWSZ w Sanoku poprzez wprowadzenie nowej jakości dostępu do zasobów wiedzy,

 unowocześnienie platformy dystrybucji informacji pomiędzy pracownikami naukowymi, wykładowcami, studentami oraz pracownikami administracyjnymi uczelni,

 rozwój intelektualny studentów PWSZ w Sanoku,

 rozwój intelektualny pracowników PWSZ w Sanoku. 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok