Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

FE_WER

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

1 . Projekt pn. "Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”
Złożony w Ministerstwie Zdrowia

 

Wartość projektu: 3 105 107,50 zł

 

Uczestnicy: Studenci kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

Zakres merytoryczny projektu:
Projekt zakłada przygotowanie Programu Rozwojowego którego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów kierunków Pielęgniarstwo. Program Rozwojowy przyczyni się do wzrostu o min. 25% liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo w latach 2019-2021.
W ramach projektu finansowane będą działania dążące do wzmocnienia kompetencji zawodowych studentów kierunku Pielęgniarstwo.

Zadanie 1. Program Stypendialny
Będzie on miał charakter motywacyjny, tzn. oparty o zasadę, że student otrzymuje stypendium najwcześniej po 2 semestrze kształcenia. Ponadto, z programu stypendialnego będzie korzystać maksymalnie 50% studentów na danym roku kształcenia, którzy
w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Stypendia przyznawane będą na rok akademicki, przy czym stypendium będzie wypłacane dla 1 studenta maks. przez 4 semestry.
Miesięczne stypendium będzie wynosiło 660 zł.

 

Zadanie 2. Dodatkowe zajęcia
W ramach zadania zostaną opracowane i przeprowadzone dodatkowe zajęcia wykraczające poza standardowy program kształcenia. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone po II semestrze kształcenia.

Przedmiot Edukacja w zakresie samoopieki w żywieniu enteralnym
(Wykłady- 10 godz., ćwiczenia-15 godz.)
Przedmiot Edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi
(Wykłady-10 godz., ćw-15godz.)

Przedmiot Opieka nad pacjentem objętym kompleksowym leczeniem onkologicznym
(Wykłady-15 godz., ćw-15 godz.)

Zadanie 3. Dostosowanie jakości i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży
W ramach zadania nastąpi dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży (zalecenie Rady pn. "Quality Framework for Traineeships") tj. w ramach projektu będą finansowe praktyk obowiązkowe. Dla studentów będzie to kwota 2 640 zł za łączy wymiar praktyk. Wynagrodzenie opiekuna praktyk w wysokości max. 40% podstawowego wynagrodzenia. Program praktyk oraz sposób ich przeprowadzania będzie odbywał się z założeniem zawarcia pisemnej umowy o staż dla studenta.

Zadanie 4. Opracowanie i wdrożenie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych
W ramach projektu przewidziano realizację ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godz. dla łącznie 65 studentów. Wynagrodzenie dla studenta wynosi 704 zł. Ponadto studentom odbywającym praktyki zapewnione zostanie ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowanie.

Partnerzy:
- Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
- Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku
- Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta w Sanoku
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED. Jolanta Leń
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Medyczna DO-MED

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2021
http://www.pwsz-sanok.edu.pl/jednostki-ogolnouczelniane/projekty-unijne/projekt-medyczny/

2. Projekt pn. "Kształcimy zawodowców"

Złożony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
Cel główny projektu:
podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji wśród 207 studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjno-szkoleniowe do 31.12.2019 r.

Liczba uczestników: 230 studentów I stopnia
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Ekonomia
- Praca socjalna
- Pedagogika
- Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
- Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
- Nowe Media, Reklama, Kultura Współczesna

W ramach projektu studenci skorzystają z następujących form wsparcia:
- Certyfikowane szkolenia
- Warsztaty kształcące kompetencje
- Dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami
- Dodatkowe zadania praktyczne
- Wizyty studyjne u pracodawców

Projekt prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych lub następujących kompetencji:
- zawodowych
- komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalnych i językowych
- w zakresie przedsiębiorczości
- informatycznych, w tym wyszukiwania informacji
- analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019 (36 m-cy)
http://www.pwsz-sanok.edu.pl/jednostki-ogolnouczelniane/projekty-unijne/ksztalcimy-zawodowcow/


3. Projekt pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

Celem projektu jest opracowanie ogólnopolskiego, jednolitego systemu praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych, dla kierunków studiów o profilu praktycznym.
Projekt ma na celu przeprowadzenie działań służących wypracowaniu nowatorskiego, wydłużonego sześciomiesięcznego systemu praktyk dla kierunków studiów o profilu praktycznym, przetestowanie systemu, a następnie wdrożenie na szeroką skalę.
Liczna studentów: 137
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Ekonomia
- Praca socjalna
- Pedagogika
- Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
- Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
- Nowe Media, Reklama, Kultura Współczesna
- Ratownictwo Medyczne

 

Zakres merytoryczny projektu:
- wydłużenie praktyk zawodowych z 2/3 do 6 miesięcy.
- min. 20% liczby studentów objętych 6 miesięczną praktyką napisze pracę dyplomową pod opieką pracodawcy
- w ramach projektu student będzie otrzymywał stypendium za praktykę w kwocie 2 300,60 zł netto/miesięcznie (od 2-6 m-ca praktyki, pierwszy miesiąc jest bezpłatny)
- w ramach projektu finansowa będą koszty dojazdu studentów do miejsca praktyk, zakwaterowania, ubezpieczenia, badań lekarskich, odzieży ochronnej
- w ramach projektu przewidziano koszty związane z opracowaniem prac dyplomowych w kwocie 2 000 zł na studenta.
- w ramach projektu finansowane będą również koszty wynagrodzenia opiekuna z ramienia pracodawcy w kwocie 1000 zł/m-c praktyki pilotażowej (max. 3 m-ce)

 

Okres realizacji: 01.10.2016 do 30.06.2018 r.

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/jednostki-ogolnouczelniane/projekty-unijne/platne-praktyki/ 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok