Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Pielęgniarstwo pomostowe


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

STUDIA POMOSTOWE DLA PIELĘGNIAREK

 
Realizacja studiów pomostowych dla pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku jest dofinansowana w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.
 
► Cel ogólny projektu
podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych - absolwentów liceów medycznych, dwuletnich, dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych
► Cele szczegółowe projektu
♦ uzupełnienie kwalifikacji zawodowych do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa,
♦ zwiększenie motywacji pielęgniarek i położnych do dalszego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kariery zawodowej,
♦ podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek i położnych,
♦ zwiększenie jakości opieki pielęgniarskiej/położniczej świadczonej na rzecz społeczeństwa,
♦ promocja studiów pomostowych wśród pielęgniarek i położnych.
 

Rekrutacja 2014/2015


KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO w ramach studiów pomostowych
Studia I stopnia (licencjackie) - niestacjonarne

 

Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że w ramach zaoszczędzonych środków finansowych planowany jest nabór na studia pomostowe realizowane w ramach projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które rozpoczną się jesienią 2014 r.

WARUNKI REKRUTACJI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku prowadzi rekrutację na studia pomostowe przeznaczone dla pielęgniarek / pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości:

A - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych (2-semestralne),

C - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych (2-semestralne)*.

 

* ścieżka zostanie uruchomiona od określonej ilości kandydatów

 

Kandydat na studia obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1.      podanie o przyjęcie na studia,

2.      w przypadku kandydatów z nową maturą oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej wydane przez szkołę,

3.      w przypadku kandydatów ze starą maturą oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej,

4.      3 fotografie (o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

5.      fotografię cyfrową (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary 2 x 2,5 cm - 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB),

6.      kserokopię dowodu osobistego,

7.      dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej prze Rektora

8.      Dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej (oryginał).

9.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie - zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy (z wyszczególnieniem oddziału oraz czasu zatrudnienia).

10.  Świadectwa/ Zaświadczenia potwierdzające ukończone doskonalenie zawodowe - specjalizacja, kurs kwalifikacyjny.

11.  Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (status osoby zatrudnionej lub wolontariusza).

12.  Zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza medycyny pracy).

Liczba miejsc na studia w ramach dofinansowania określona jest w procedurze przetargowej.

Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydata na studia, a decyzja o uruchomieniu studiów w ramach projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapadnie po rozstrzygnięciu przetargu przez Ministerstwo Zdrowia.

 

 

 
Informacje na temat Funduszy Europejskich dostępne są pod adresem
 
Przydatne linki:
 
 
Rozstrzygnięcie konkursu "Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" i zajęcia I miejsca przez projekt systemowy  "Kształcenie zawodowe pielegniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły poniżej:
 

Pliki do pobrania

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok