Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Opłaty

 

 

I. OPŁATY ADMINISTRACYJNE

    

Tytuł opłaty administracyjnej

Kwota (zł)

Wydanie legitymacji studenckiej

17 zł

Wydanie indeksu

4 zł

Wydanie dyplomu ukończenia studiów

45 zł

Wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

40 zł

Wydanie duplikatu indeksu

6 zł

Wydanie duplikatu legitymacji

25,50 zł

 
KONTO NA OPŁATĘ ZA LEGITYMACJĘ,INDEKS,DYPLOM: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196

 

Studenci studiów niestacjonarnych opłatę za dyplom dokonują na konto indywidualne "opłaty".

 

 II. OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE (CZESNE)
 
Opłaty dokonywane są na indywidualne konta studenckie. Numery kont dostępne są na e-dziekanat w zakładce FINANSE/ZOBOWIĄZANIA I WPŁATY
 
Zasady dokonywania opłat za studia 
 

Opłaty za studia można dokonać:

1.      jednorazowo: za semestr zimowy: do 10 października, za semestr letni: do 10 lutego lub

2.      w równych miesięcznych ratach, w terminach:

         a) za semestr zimowy

                - pierwsza rata do 10 października,

                - druga rata do 10 listopada,

                - trzecia rata do 10 grudnia,

                - czwarta rata do 10 stycznia,

         b) za semestr letni

                - pierwsza rata do 10 lutego,

                - druga rata do 10 marca,

                - trzecia rata do 10 kwietnia,

                - czwarta rata do 10 maja.

 

Studenci przed przystąpieniem do powtarzania zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do wniesienia opłaty jednorazowo przed rozpoczęciem korzystania z tej usługi. 

Od nieterminowego wniesienia opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.
 

W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek studenta, Rektor może wyrazić zgodę na całkowite lub częściowe zwolnienie go z opłat.

Podstawą do zwolnienia w całości lub części z opłat jest osiągnięcie przez studenta wybitnych wyników w nauce i szczególnie trudna sytuacja materialna studenta, wynikająca z przyczyn losowych a ponadto jeżeli zwolnienie studenta w sposób znaczący nie wpłynie ujemnie na sfinansowanie  kształcenia na danym kierunku studiów.
Zwolnienie studenta z opłaty z powodu trudnej sytuacji materialnej nie przysługuje studentom pierwszego roku, studentom osiągającym wyniki w nauce poniżej średniej 4,5 za ostatni rok studiów oraz studentom studiów podyplomowych. 
Zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne może być udzielone studentowi maksymalnie dwa razy w ciągu okresu studiów.
Wniosek o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za usługi edukacyjne student składa w DTS nie później niż na 14 dni przed upływem terminu do uiszczenia opłaty.
Wniosek musi zawierać uzasadnienie i dokumentację (np. zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny, dokumenty   stwierdzające pokrewieństwo), oraz musi być pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Instytutu lub Kierownika Zakładu.
 

Brak wniesienia opłaty za usługi edukacyjne w pełnej wysokości w terminie jest obligatoryjną podstawą do nie wpisania kandydata na listę studentów lub skreślenia studenta z listy studentów.

 

Warunki odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów określa umowa zawarta w formie pisemnej między studentem a Uczelnią.

 
 
Wysokość opłat za zajęcia na studiach niestacjonarnych 
( rok akademicki 2016/2017):
 
wysokośc opłat określa właściwe zarządzenie rektora - kliknij aby otworzyć
 
NUMER KONTA - OPŁATA CZESNEGO DLA STUDENTÓW 1 roku: 62 1020 2980 0000 2502 0020 7829

 

Uwaga studenci I roku !

Od momentu odebrania informacji o numerze swojego konta wszelkie płatności należy wnosić tylko na ten numer konta, płatności dokonywane na inne numery kont mogą zostać przez uczelnię niezaksięgowane a co za tym idzie mogą państwu nie zostać naliczone na poczet czesnego innych wymaganych opłat.

 

Uwaga: studenci pozostałych lat studiów dokonują opłat czesnego na indywidualny numer rachunku wirtualnego! 

 

Opłaty na studiach podyplomowych
 

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne

 

Opłata za studia: 2400 zł
I rata: 800 zł
Termin wpłaty I raty: 30.11.2015 r.
 
II rata: 800 zł
Termin wpłaty II raty: 11.02.2016 r.
 
III rata: 800 zł
Termin wpłaty III raty: 30.09.2016 r.
 
Konto na opłaty za studia podyplomowe: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837

 

 

OPŁATY NA SZKOLENIACH SPECJALIZACYJNYCH


SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Opłata za szkolenie: 1 400 zł

I rata: 700 zł

Termin wpłaty I raty: 20 grudnia 2016 r.

 

II rata: 700 zł

Termin wpłaty II raty: 11 luty 2017 r.


SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

 

Opłata za szkolenie: 1 100 zł

I rata: 550 zł

Termin wpłaty I raty: 31 stycznia 2017 r.

 

II rata: 550 zł

Termin wpłaty II raty: 31 marca 2017 r.


Konto na opłaty za szkolenia specjalizacyjne: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837
 
 

 III. OPŁATY ZWIĄZANE Z POWTARZANIEM ZAJĘĆ, DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI, RÓŻNICAMI PROGRAMOWYMI 

 

Do tego typu opłat zalicza się:
1) opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017,
2) opłaty związane z uzupełnieniem róznic programowych na studiach niestacjonarnych,
3) opłaty związane z korzystaniem z zajęć nieobjętych planem studiów.
Opłaty pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby punktów zaliczeniowych za dany przedmiot oraz wartości jednego punktu zaliczeniowego ECTS, określonego w uchwale senaty o wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 
NUMER KONTA - OPŁATA ZA POWTARZANIE, ZAJĘCIA DODATKOWE, RÓŻNICE PROGRAMOWE (dotyczy wyłacznie studentów studiów stacjonarnych): 62 1020 2980 0000 2502 0020 7829
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok