Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Kredyt studencki

 

KREDYT STUDENCKI 2012/2013

 

      

    Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat. Transze kredytu wypłacane są co miesiąc w wysokości 600 zł. Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawianie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej. Specjalne zaświadczenie o studiach student jest zobowiązany przedstawić w banku jedynie przy ubieganiu się o kredyt lub aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt.
    Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, zaś odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.
W przypadku trudności w spłacie kredytu, bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.
 
Jeżeli kredytobiorca ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni może wystąpić do banku o umorzenie 20% kredytu. Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy.
 
O kredyt można się ubiegać w jednym z następujących banków:
1. PKO Bank Polski S.A,
2. Bank PEKAO S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
4. SGB-Bank S.A.
 
    Przy składaniu wniosku o przyznanie kredytu należy przedstawić dochody na osobę w rodzinie. Sposób dokumentowania dochodów jest podobny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w uczelni.
W grudniu 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2011/2012 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2.100 zł W terminie do dnia 15 lutego 2013 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli wysokość zabezpieczenia kredytu okaże się niewystarczająca. W przypadku oceny negatywnej student będzie mógł w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku.
    W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
W roku akademickim 2010/2011 wprowadzono nowe, korzystniejsze warunki poręczeń kredytów studenckich przez Bank Gospodarstwa Krajowego:
  1. 100% - w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,
  2. 100% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
  3. 70% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.
O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Szczegółowych informacji na temat poręczeń udzielają banki kredytujące.
 
Więcej informacji:
 
Wyłanianie najlepszych absolwentów PWSZ im. Jana Grodka
 
Grupę najlepszych absolwentów studiów ustala się na podstawie listy absolwentów z wszystkich kierunków i  specjalności, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych łącznie.
 
Podstawą do ustalenia grupy 5 % najlepszych absolwentów studiów w Uczelni, jest liczba absolwentów, którzy planowo ukończyli studia, zgodnie z § 46 ust. 1 Regulaminu studiów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, uchwalonego uchwałą Senatu PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku nr 109/IX/06 z 14 września 2006 r.
Jedynym kryterium stosowanym przy wyłanianiu grupy najlepszych absolwentów Uczelni jest ocena końcowa za studia obliczona zgodnie z § 46 ust. 2 i 3 Regulaminu studiów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, podana do dwóch miejsc po przecinku, bez dokonywania zaokrągleń. Jeśli przy ustalaniu listy rankingowej 5 % najlepszych absolwentów studiów w Uczelni na ostatniej pozycji z identyczną oceną końcową za studia znajdzie się więcej niż jeden absolwent,  to na listę wpisuje się wszystkich absolwentów posiadających tę samą ocenę.
 
Czynności związane z wyłanianiem grupy najlepszych absolwentów w poprzednim roku akademickim dokonuje Dział Toku Studiów w terminie do końca grudnia każdego roku kalendarzowego. Student składa wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie 5 % najlepszych absolwentów studiów w Uczelni na ustalonym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów PWSZ. im Jana Grodka.
Zaświadczenie o ukończeniu studiów w grupie 5 % najlepszych absolwentów studiów w Uczelni wydaje się na wniosek studenta.
 


 

 
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok