Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Dla studentów ostatniego roku

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
ORAZ INSTRUKCJA PISANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
 
Poniższe warunki precyzują postępowanie związane z wykonywaniem prac dyplomowych uzupełniając informacje zawarte w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.
 
Prace dyplomowe należy składać w Dziale Toku Studiów w terminie minimum 1 tygodnia przed wyznaczonym terminem obrony, nie później jednak niż :
 
Studenci stacjonarni i niestacjonarni:
 
- do 28 lutego 2016 roku na studiach kończących się w semestrze zimowym,
- do 30 czerwca 2016 roku na studiach kończących się w semestrze letnim,
  
ZASADY PISANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ W PWSZ IM. JANA GRODKA W SANOKU
 
 
Student, który z powodu długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub innego  przypadku  losowego nie zdąży złożyć pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, powinien przed upływem tego terminu złożyć w DTS podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej  (podanie).
Termin ten, na wniosek studenta lub promotora może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące od terminów określonych w regulaminie studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Instytutu lub Kierownik Zakładu.
 
Wraz z pracą dyplomową należy złożyć:

- oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej (FORMULARZ NR 2),

- oświadczenie dotyczące zgody na udział w badaniu monitorowania losów absolwentów (oświadczenie dodatkowe),

- wypełnioną kartę obiegową:

a) zwykła: (FORMULARZ NR 5),

b) dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawnosci: karta obiegowa dla osób posiadajacych orzeczenie o niepełnosprawności,

c) dla studentów będących członkami AZS: karta obiegowa dla członków AZS,

d) dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i będących członkami AZS: karta obiegowa dla os. niepełnosprawnych i z AZS,

- 4 fotografie do dyplomów o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm bez nakrycia głowy, na jasnym tle lub 5 fotografii w przypadku wnioskowania o wydanie dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

 
Pracę dyplomową składa się w jednym egzemplarzu wydruku komputerowegoa ponadto w formie elektronicznej (płyta CD / DVD w opisanej kopercie papierowej – imię i nazwisko, nr albumu, kierunek studiów,  rok akademicki).
Na płycie powinna znajdowac sie praca dyplomowa w formacie PDF, praca dyplomowa w formacie Word. Nazwa plików powinna zawierać wyłącznie nazwisko i imię studenta.
Praca powinna być drukowana dwustronnie, w oprawie miękkiej koloru odpowiedniego dla Instytutu (okładka przednia przeźroczysta a tył i bok odpowiedniego koloru):
§  biały - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Społeczno-Artystycznego,
§  granatowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Medycznego,
§  zielony - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej,
§  bordowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Technicznego.

 
UWAGA!!!
- pierwsza strona pracy dyplomowej powninna być zgodna z obowiązującym wzorem  (wzór MiBM-pobierzwzór MiBM-ISwBM-pobierz, wzór ROL-PPiKKR-pobierz, wzór ROL-DRE-pobierz, wzór  ROL-MiKŚR-pobierz)
- ostatnia strona pracy dyplomowej powinna zawierać podpisane oświadczenie studenta i promotora (oświadczenie-pobierz),
- streszczenie powinno znajdować się w końcowej części pracy, po bibliografii, a przed spisami rysunków, tabel, wykresów itp., przed aneksem i przed oświdczeniem (streszczenie-pobierz). 
 
Prace i nośniki elektroniczne oddaje się w wymaganym komplecie (prace niekompletne nie będą rejestrowane). Za prawidłowość zapisu elektronicznej wersji pracy odpowiedzialny jest student – dyplomant.
Studenci, którzy nie dostarczą opisanych wyżej dokumentów w wyznaczonym terminie jednego  tygodnia przed egzaminem nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.
 
Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu.
W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent.
Egzamin dyplomowy może mieć charakter ustny lub pisemny, może przewidywać również część praktyczną, obejmującą sprawdzian umiejętności wymaganych od absolwenta danego kierunku.
Podczas egzaminu dyplomowego ocenie podlega:
1. praca dyplomowa oceniona przez promotora i recenzenta
2. wypowiedź ustna na zadane przez komisję 3 pytania, każde z pytań wpisane jest do protokołu egzaminacyjnego i oceniane oddzielnie.
 
Na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 
Ocena odpowiedzi ustnej, ustalenie oceny egzaminu dyplomowego oraz ustalenie końcowego wyniku studiów odbywa się w niejawnej części egzaminu dyplomowego.
 
Końcowy wynik studiów jest sumą cząstkowych ocen ustalonych jak następuje:
a) 1/2 średniej ocen uzyskanych w okresie studiów,
b) 1/6 oceny  pracy dyplomowej,
c) 1/6 oceny z praktyki zawodowej,
d) 1/6 oceny egzaminu dyplomowego.
 
Na kierunku artystycznych końcowy wynik studiów jest sumą cząstkowych ocen ustalonych jak następuje:
a) 1/2 średniej ocen uzyskanych w okresie studiów,
b) 1/6 średniej arytmetycznej oceny pracy dyplomowej i oceny pracy/ prezentacji artystycznej,
c) 1/6 oceny z praktyki zawodowej,
d) 1/6 oceny egzaminu dyplomowego.
 
W dyplomie  ukończenia studiów wpisuje się ogólny wynik studiów wyrównany do oceny, zgodnie z zasadą:
powyżej 4,51 - na dyplomie ocena bardzo dobry (5,0)
4,21 - 4,50 - na dyplomie ocena dobry plus (4,5)
3,71 - 4,2 - na dyplomie ocena dobry (4,0)
3,21 - 3,7 - na dyplomie ocena dostateczny plus (3,5)
do 3,2 - na dyplomie ocena dostateczna (3,0)
 
W ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza dyplom ukończenia studiów oraz suplement i wpisuje absolwenta do księgi dyplomów.
Przy odbiorze dyplomu absolwent przedkłada dowód opłaty za wydanie dyplomu.
 
 
Informacje dodatkowe:
 
Opłata za dyplom
Absolwent naszej Uczelni po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami oraz suplementem do dyplomu. Opłata za dyplom wynosi 45 zł.
Student, który będzie chciał otrzymać odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy obowiązany jest złożyć w tej sprawie wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego (FORMULARZ NR 6) i dostarczyć dodatkowo 1 fotografię do dyplomu. Z wydaniem odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wiąże się również dodatkowa opłata w wysokości 40 zł.
Opłatę należy wnieść na rachunek Uczelni w PKO BP S.A. przelewem lub wpłacając gotówkę bezpośrednio w oddziałach banku.
 
UWAGA!!! - studenci studiów niestacjonarnych opłatę za dyplom dokonują na numery kont indywidualnych (konto "opłaty") - szczegółowe informacje w systemie e-dziekanat.
 
Sposób dokonania opłaty za dyplom
Aby prawidłowo wypełnić druk polecenia przelewu należy dużymi drukowanymi literami, każda w osobnej kratce, wypełnić długopisem jak poniżej:
W polu nazwa odbiorcy: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANOKU
W polu nr rachunku odbiorcy: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196
W polu kwota:
- 45,00 - za dyplom ukończenia studiów,
- 40,00 - za dodatkowy odpis w tłumaczeniu na język obcy,
- 85,00 - za wydanie dyplomu i odpisu w tłumaczeniu na język obcy.
W polu nr rachunku zleceniodawcy: jeśli jest to przelew należy wpisać swój nr rachunku, jeśli gotówka - słownie kwotę wpłaty
W polu nazwa zleceniodawcy: swoje imię i nazwisko oraz adres
W polu tytułem: opłata za dyplom.
 
Procedura antyplagiatowa
Prace dyplomowe (licencjackie i inżynierskie) będą sprawdzane pod względem samodzielności ich wykonania przy pomocy elektronicznego systemu Plagiat.pl. Zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania z systemu antyplagiatowego Plagiat.pl reguluje procedura Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości kształcenia P-WSZJK-13 Procedura antyplagiatowa PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA - kliknij tutaj
 
Indywidualna karta dodatkowych osiągnięć studenta  
W suplemencie do dyplomu istnieje możliwość wpisania dodatkowych osiagnięć studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Do suplementu wpisywane są tylko osiągnięcia udokumentowane na piśmie, powinny one świadczyć o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Student posiadający takie osiągnięcia może złożyć w Dziale Toku Studiów indywidualną kartę dodatkowych osiągnięć przed ukończeniem studiów. Karta powinna zawierać rodzaj działalności/dodatkowe osiagnięcia, termin działalności oraz potwierdzenie (pieczęć oraz podpis osoby odpowiedzialnej). Ostatecznie o wpisie do suplementu dodatkowych osiągnięć decyduje Rektor PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Formularz indywidualnej karty dodatkowych osiągnięć dostępny jest do pobrania ponizej oraz w Dziale Toku Studiów.
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok