Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Zasady naboru

PODSTAWA KWALIFIKACJI NA STUDIA MAGISTERSKIE - kierunek PIELĘGNIARSTWO

Do postępowania rekrutacyjnego może być zakwalifikowana osoba, która posiada dyplom licencjata pielęgniarstwa, złożyła wszystkie wymagane dokumenty w terminie wyznaczonym na ich złożenie oraz dokonała opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości  ustalonej przez rektora.

 

Kandydat na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

        podanie o przyjęcie na studia,

        świadectwo dojrzałości (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie),

        dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo wraz z suplementem (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie),

      zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen),

        zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach magisterskich na kierunku pielęgniarstwo,

        dwie fotografie (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

        fotografia cyfrowa (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary 2 x 2,5 cm - 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB),

        kserokopia dowodu osobistego,

        dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez rektora,

        oświadczenie o wykonywaniu/nie wykonywaniu pracy.

 

Komisja rekrutacyjna dokonuje stwierdzenia kwalifikacji kandydata w oparciu o weryfikację złożonych dokumentów (średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia).

W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów uczelnia może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.

 

PODSTAWA KWALIFIKACJI NA STUDIA LICENCJACKIE - kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

1.        Podstawę zakwalifikowania do przyjęcie kandydata na I rok studiów stacjonarnych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stanowią wyniki egzaminu praktycznego sprawdzającego predyspozycje muzyczne: wykonanie utworu wokalnego oraz przedstawienie utworu instrumentalnego.
2.        Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Za wykonanie utworu wokalnego maksymalnie 10 punktów, za przedstawienie utworu instrumentalnego maksymalnie 10 punktów.

 

 

PODSTAWA KWALIFIKACJI NA POZOSTAŁE KIERUNKI STUDIÓW LICENCJACKICH I INŻYNIERSKICH

Podstawę zakwalifikowania do przyjęcia kandydata na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poniższych kierunkach stanowią wyniki uzyskanych przez kandydata ocen / wyników procentowych na świadectwie dojrzałości lub, w przypadku braku na świadectwie dojrzałości wyników z przedmiotów wymaganych,  świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach. 

 

Kierunek
forma studiów*
konkurs świadectw z przedmiotów
ekonomia S,N

1.       Matematyka lub fizyka

2.       Język obcy (nowożytny)

3.       Geografia lub historia

gospodarka w ekosystemach

rolnych i leśnych

S,N
1.        Biologia lub chemia
2.        Język obcy (nowożytny)
mechanika i budowa maszyn
S,N
1.        Matematyka lub fizyka
2.        Język obcy (nowożytny)
 nowe media, reklama i kultura współczesna  S,N
1.        Język polski
2.        Język obcy (nowożytny)
pedagogika
S,N
1.        Język polski
2.        Język obcy (nowożytny)
pielęgniarstwo
S
1.        Biologia lub chemia
2.        Język obcy (nowożytny)
pielęgniarstwo
(tzw. pomostowe)
N
1.        Biologia lub chemia
2.        Język obcy (nowożytny)
3.        Ocena z egzaminu z przygotowania zawodowego
praca socjalna 
S,N
1.        Język polski
2.        Język obcy (nowożytny)
ratownictwo medyczne
S,N
1.        Biologia lub chemia
2.        Język obcy (nowożytny)

 

gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

 

S,N

1.        Bilologia lub chemia lub matematyka

2.        Język obcy (nowożytny)

rolnictwo
S,N
1.        Biologia lub geografia lub chemia
2.        Język obcy (nowożytny)

 

* forma studiów: S - studia stacjonarne, N – studia niestacjonarne
 
PODSTAWA KWALIFIKACJI NA STUDIA MAGISTERSKIE - kierunek PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 

Podstawę kwalifikacji na studia magisterskie stanowi ocena kompetencji kandydata w oparciu o weryfikację dokumentów tj. suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Komisja rekrutująca może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę.

 

Studia magisterskie Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku praca socjalna oraz kierunków pokrewnych (Pedagogika, Socjologia, Psychologia, Ekonomia, Zarządzanie, Administracja, Nauki o Rodzinie, Politologia, Polityka społeczna, Pielęgniarstwo).

 

Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje:

- ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, zwłaszcza w dziedzinie polityki społecznej, pracy socjalnej

- zna teoretyczne podstawy pracy socjalnej i stosowane w niej metody

- zna miejsce polityki społecznej w systemie nauk społecznych

- zna trudności wynikające z pracy z rodzinami i jednostkami dysfunkcyjnymi

- jest przygotowany w stopniu podstawowym do pracy z grupą i środowiskiem oraz jednostką i rodziną

- zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Kandydaci, którzy ukończyli kierunek inny niż praca socjalna zobowiązani są do zaliczenia przedmiotów wyrównawczych w łącznej liczbie 15 pkt ECTS do końca 1 semestru studiów II stopnia. Są to:

- metodyka pracy socjalnej - 3 pkt ECTS

- wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej - 3 pkt ECTS

- praca socjalna z grupą i środowiskiem - 5 pkt ECTS

- praca socjalna z jednostką i rodziną – 4 pkt ECTS

 
 

PODSTAWA KWALIFIKACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

 

Na studia podyplomowe mogą zostać zakwalifikowane osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (min. licencjackie lub inżynierskie) oraz dopełnią odpowiednich formalności w Dziale Toku studiów (patrz TUTAJ)

 

UWAGA: POLECAMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNYM TEKSTEM DOKUMENTU REGULUJĄCEGO TRYB I WARUNKI REKRUTACJI (do pobrania poniżej)

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok