Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie 

w roku akademickim 2016/2017

 
Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu świadectw (dotyczy to zarówno „starej” jak i „nowej matury”).
Wyjątkiem jest kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, na którym postępowanie kwalifikacyjne ma formę egzaminu praktycznego sprawdzającego uzdolnienia kierunkowe
 
I ETAP REKRUTACJI jest dwustopniowy:
1.     Rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji
2.     Złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rekrutacji, w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A): 
- pokój 108 sekretariat studiów stacjonarnych, 
- pokój 107 sekretariat studiów niestacjonarnych.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
 
Kandydaci na wszystkie kierunki / specjalności zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
2) w przypadku kandydatów z nową maturą oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez OKE oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej / ponadgimnazjalnej wydane przez szkołę,
3) w przypadku kandydatów ze starą maturą oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę,
4) zaświadczenie lekarskie* z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 11.08.2010 r. ( Dz. U. 2010.155.1045),
(dotyczy kierunków: mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, gospodarka zasobami na obszarach wiejskich),

W biurze przyjmowania dokumentów (Dział Toku Studiów) można pobrać skierowanie do zakładu medycyny pracy, upoważniające do wykonania bezpłatnych badań, stwierdzających brak przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Do wydania skierowania niezbędny jest numer pesel kandydata na studia. Wykaz zakładów medycyny pracy wykonujących bezpłatnie (na podstawie skierowania z uczelni) badania kandydatów na studia - pobierz wykaz.

 5) 2 fotografie (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 6) kolorowa fotografia cyfrowa (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiar 2 x 2,5 cm - 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB),
 7) kserokopia dowodu osobistego,
 8) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci składający podanie na więcej niż jeden kierunek wnoszą opłatę rekrutacyjną na pierwszy kierunek w wysokości 100 % kwoty, na kolejne kierunki opłaty nie wnoszą (nr konta bankowego na opłatę rekrutacyjną   31 1020 4391 0000 6402 0117 5421
   
 
II ETAP REKRUTACJI:  
Kwalifikacja przez Komisje Rekrutacyjne kandydatów na studia.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia punktu 1 i 2 z I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. 
Oznacza to, że kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.
 
 
 
 

Rekrutacja na studia magisterskie (II stopnia)

w roku akademickim 2016/2017 
 
 
KIERUNEK - PIELĘGNIARSTWO:
 

 

I ETAP REKRUTACJI jest dwustopniowy:

 

1.   Rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji

2.   Złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rekrutacji, w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A): 

- pokój 108 sekretariat studiów stacjonarnych, (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00)

- pokój 107 sekretariat studiów niestacjonarnych, (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) podanie o przyjęcie na studia (kliknij aby pobrać formularz podania na studia magisterskie uzupełniające) (= wydruk formularza z elektronicznej rejestracji)

2) świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

3dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo wraz z suplementem (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie),

4) zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen),

5)zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach magisterskich na kierunku pielęgniarstwo,

6) 2 fotografie (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

7) kolorowa fotografia cyfrowa (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiar 2 x 2,5 cm - 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB),

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci składający podanie na więcej niż jeden kierunek wnoszą opłatę rekrutacyjną na pierwszy kierunek w wysokości 100 % kwoty, na kolejne kierunki opłaty nie wnoszą (nr konta bankowego na opłatę rekrutacyjną   31 1020 4391 0000 6402 0117 5421),

10)  oświadczenie o wykonywaniu/nie wykonywaniu pracy.

 
Komisja rekrutacyjna dokonuje stwierdzenia kwalifikacji kandydata w oparciu o weryfikację złożonych dokumentów (średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia).
W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

W przypadku dużej liczby kandydatów uczelnia może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne. 
 
 
KIERUNEK - PRACA SOCJLANA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA:
 

 

I ETAP REKRUTACJI jest dwustopniowy:

 

1.   Rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji

2.   Złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rekrutacji, w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A): 

- pokój 108 sekretariat studiów stacjonarnych, (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00)

- pokój 107 sekretariat studiów niestacjonarnych, (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00). 

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1) podanie o przyjęcie na studia (kliknij aby pobrać formularz podania na studia magisterskie uzupełniające)

2) w przypadku kandydatów z nową maturą oryginał, odpis lub kserokopia świadectwa dojrzałości wydany przez OKE oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej / ponadgimnazjalnej wydane przez szkołę oryginał, odpis lub kserokopia

3) w przypadku kandydatów ze starą maturą oryginał, odpis lub kserokopia świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę,

4) dyplom ukończenia studiów oraz suplement (w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej)

5) 2 fotografie (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

6) kolorowa fotografia cyfrowa (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiar 2 x 2,5 cm - 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB),

7) kserokopia dowodu osobistego,

8) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci składający podanie na więcej niż jeden kierunek wnoszą opłatę rekrutacyjną na pierwszy kierunek w wysokości 100 % kwoty, na kolejne kierunki opłaty nie wnoszą (nr konta bankowego na opłatę rekrutacyjną   31 1020 4391 0000 6402 0117 5421)

 

 

Informacja dla kandydatów studiów II stopnia Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania:
 
 Studia drugiego stopnia na kierunku Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku praca socjalna oraz kierunków pokrewnych.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia pracy socjalnej z elementami organizacji i zarządzania powinien posiadać ukończony kierunek studiów: Pedagogika, Socjologia, Psychologia, Ekonomia, Zarządzanie, Administracja, Nauki o Rodzinie, Politologia, Polityka społeczna, Pielęgniarstwo.

 

Kompetencje oczekiwane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia:
 

- ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, zwłaszcza w dziedzinie polityki społecznej, pracy socjalnej

- zna teoretyczne podstawy pracy socjalnej i stosowane w niej metody
- zna miejsce polityki społecznej w systemie nauk społecznych

- zna trudności wynikające z pracy z rodzinami i jednostkami dysfunkcyjnymi

- jest przygotowany w stopniu podstawowym do pracy z grupą i środowiskiem oraz jednostką i rodziną

- zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Komisja rekrutacyjna dokonuje stwierdzenia kwalifikacji kandydata w oparciu o weryfikację dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia).

Komisja rekrutacyjna analizująca zebrane dokumenty kandydata może zaprosić go na rozmowę.


Kandydaci, którzy ukończyli kierunek inny niż praca socjalna zobowiązani są do zaliczenia przedmiotów wyrównawczych w łącznej liczbie 15 pkt ECTS do końca 1 semestru studiów II stopnia. Są to:

- metodyka pracy socjalnej - 3 pkt ECTS
- wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej - 3 pkt ECTS
- praca socjalna z grupą i środowiskiem - 5 pkt ECTS
- praca socjalna z jednostką i rodziną – 4 pkt ECTS
 
 
 
         
 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok