Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Kursy i szkolenia

 Szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny 

 

POTENCJALNI KANDYDACI

Szkolenie specjalizacyjne kierowane jest do pracowników socjalnych, którzy spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 poz. 486) tj.

posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)

posiadają co najmniej 2-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

- warsztat pracy pracownika socjalnego,

- etyka zawodowa i prawa człowieka,

- wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,

- wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej,

- umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej,

- sieć wsparcia społeczności lokalnej,

- metody oraz techniki tworzenia projektó socjalnych.

 

Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie w piątek (godziny popołudniowe) i sobotę.

 

KOSZTY SZKOLENIA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny prowadzonym w PWSZ w Sanoku wynosi 1100 zł. (płatne w dwóch ratach po 550 zł.). 

 

EGZAMIN KOŃCOWY

Warunkiem uzyskania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny jest zdanie egzaminu przed regionalną komisją do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny regionalna komisja dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierający następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (tj. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego; 2- letni staż pracy w zawodzie pracownik socjalny)

3) zaświadczenie podmiotu prowadzącego szkolenia o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierające następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia i termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć;

4) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (ustalana przez regionalną komisję egzaminacyjną przy ROPS w Rzeszowie).

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego na terenie PWSZ w Sanoku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie

2. Odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu

3. Kserokopia dowodu osobistego

4. 3 podpisane fotografie

5. oświadczenie kandydata lub zakładu pracy o pokryciu kosztów uczenia

6. zaświadczenie z zakładu pracy o co najmniej 2 - letnim stazu w zawodzie pracownika socjalnego

 

Dokumenty na szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny nalezy składać w Dziale Toku Studiów Niestacjonarnych ul. Mickiewicza 21,  budynek A pokój 107 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

 
UPRAWNIENIA

Ukończenie tego szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (art. 122 ustawy o pomocy społecznej). W związku ze zmianą przepisów takich uprawnień nie można już nabyć w drodze kształcenia na studiach podyplomowych.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu pomocy społecznej, pracowników socjalnych, kadry kierującej instytucjami pomocy społecznej, liderów organizacji pozarządowych oraz osób które w przyszłości chcą pełnić stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Ponadto kształcenie na specjalizacji mogą podejmować wszyscy studenci i absolwenci studiów chcący zdobyć dodatkowe umiejętności w zakresie pomocy społecznej.

 

PROGRAM

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych związanych z pomocą społeczną.

Przedmioty realizowane w trakcie specjalizacji:

·         Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

·         Kadra menadżerska w pomocy społecznej

·         Zarządzanie zasobami ludzkimi

·         Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym

·         Kierowanie i zarządzanie superwizyjne

·         Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej

·         Systemy zarządzania jakością w instytucjach

·         Kontrola zarządcza

·         Elementy etyki

·         Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

·         Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

·         Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

·         Podstawy prawa

·         Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej, PR

·         Mediacje i negocjacje

·         Wizyty studyjne

  

TERMINY I OPŁATY

Czas trwania szkolenia: 2 semestry

Zajęcia będą się odbywały w weekendy (piątek godziny popołudniowe, sobota)

Koszt: 1400 zł za dwa semestry

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.      Podanie

2.      Odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu,

3.      Kserokopia dowodu osobistego,

4.      3 podpisane fotografie,  

5.      oświadczenie kandydata lub zakładu pracy o pokryciu kosztów kształcenia.

 

Dokumenty na szkolenie specjalizacyjne nalezy składać w Dziale Toku Studiów Niestacjonarnych ul. Mickiewicza 21, budynek A pokój 107 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Konto na opłaty za szkolenie:

67 1020 2980 0000 2302 0020 7837

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok